Všeobecné obchodné podmienky WWW.RMHOKEJOVEKARTY.SK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti RM Finance s.r.o., so sídlom Kunov 215, 905 01 Senica, IČO: 50 589 741, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38733/T (ďalej ako „Predávajúci“) a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho www.rmhokejovekarty.sk (ďalej aj ako „e-shop“ alebo ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho.

2. Tieto obchodné podmienky, v čl. XIII., upravujú aj registráciu v elektronickom obchode Predávajúceho a práva a podmienky, ktoré návštevníkom elektronického obchodu registráciou vznikajú.

3. Predávajúci umožňuje Kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému Kupujúcemu jednoduchý prístup k zneniu týchto  obchodných podmienok ich zverejnením na svojom v elektronickom obchode.

II. Výklad pojmov

1. Na účely týchto obchodných podmienok sa:

1.1. kupujúcim rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“)  alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Kupujúci“), ktorý na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Predávajúcim koná v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia, sa prednostne použijú ustanovenia článku XII. týchto obchodných podmienok,

1.2. zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej ako „Zmluvné strany“),

1.3. webovou stránkou rozumie internetová stránka Predávajúceho dostupná na internetovej adrese www.rmhokejovekarty.sk, na ktorej sa nachádza elektronický obchod (ďalej ako „webová stránka“),

1.4. tovarom rozumejú všetky produkty a tovary, ktoré sú  zverejnené v e-shope, a zároveň, ktoré má Kupujúci možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „Tovar“),

1.5. objednávkovým formulárom rozumie formulár v e-shope, prostredníctvom ktorého Kupujúci môže uzatvoriť s Predávajúcim zmluvu (ďalej ako „Objednávkový formulár“).

1.6. objednávkou rozumie odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa  kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ stáva návrhom na uzatvorenie zmluvy (ďalej ako „Objednávka“),

1.7. potvrdením objednávky rozumie prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie zmluvy, najmä:

a. názov a množstvo objednaného Tovaru,

b. obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje,

c. údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje,

d. adresu, kde môže Kupujúci uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla Predávajúceho,

e. celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie, dopravu, poštovné a pod.,

f. platobné a dodacie podmienky,

g. informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie tovaru sám,

h. formulár na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu,

i. poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru,

j. informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov,

k. informácie o akejkoľvek zálohovej platbe, ak bola prijatá,

1.8. zmluvou rozumie kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim, za podmienok upravených týmito obchodnými podmienkami (ďalej ako „Zmluva“),

1.9. elektronickou správou rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak,

1.10. pojmom bez zbytočného odkladu rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti/v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 5 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti,

1.11.  dodaním tovaru Kupujúcemu okamih, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol Kupujúcemu dodaný ako posledný.

2. Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu Tovarov Kupujúcim od Predávajúceho prostredníctvom e-shopu Predávajúceho na jeho webovej stránke a sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ktorýmkoľvek zo spôsobov opísaným v tomto bode obchodných podmienok.

3. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon č. 250/2007“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri Zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom aj ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, so sídlom Trhová 2, 917 01 Trnava.

5. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.

6. Tieto obchodné podmienky sa použijú na prípady, kedy je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – Podnikateľ iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. XII. týchto obchodných podmienok.

7. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: RM Finance s.r.o., Kunov 215, 905 01 Senica, email: info@hokejovekarty.sk, tel. č. 0903 544 016.

III. Objednávka Tovaru a vznik Zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený objednať si Tovar, ktorý je zverejnený v e-shope, pričom každý Tovar, ktorý je zverejnený v e-shope, je dostupný aj na sklade Predávajúceho, ak pri Tovare alebo pri zadávaní Objednávky nie je Predávajúcim uvedené inak.

2. V prípade záujmu Kupujúceho o niektorý z Tovarov ponúkaných v e-shope vloží Kupujúci vybrané produkty do virtuálneho nákupného košíka. Po výbere Tovaru Kupujúci pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára, ktorí obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.

3. K riadnemu zadaniu Objednávky, okrem výberu Tovaru a riadneho vyplnenia všetkých údajov v Objednávkovom formulári označených ako povinné v zmysle bodu 1.7. čl. II týchto obchodných podmienok, označí zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny a zvolený spôsob dodania Tovaru.

4. V prípade, ak sú splnené všetky náležitosti v zmysle bodu 2. a 3. tohto článku obchodných podmienok, Kupujúci môže pristúpiť k zadaniu Objednávky kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“. Objednávka, ktorá  je doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.

5. Predávajúci prostredníctvom elektronickej správy doručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky, ktorá je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. 

6. Od momentu uzatvorenia Zmluvy vznikajú Kupujúcemu a Predávajúcemu práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu a dodaný Tovar prevziať. 

7. Kupujúci po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontroluje obsah Potvrdenia objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.7. čl. II týchto obchodných podmienok.

8. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania Tovaru a/alebo za škodu, ktorá bola spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky.  Predávajúci taktiež nezodpovedá za omeškanie dodania Tovaru a / alebo za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho.

9. Pred zadaním Objednávky, t. j. pred kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami, čo je Kupujúci povinný potvrdiť kliknutím na políčko (prázdny štvorček) umiestnený pred vyhlásením: „Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obchodnými podmienkami, ktoré sú súčasťou Zmluvy“,  alebo iným podobným vyhlásením s rovnakým významom, čím potvrdí, že berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy. V prípade, ak Kupujúci nesúhlasí so znením obchodných podmienok alebo ich časti, je Kupujúci oprávnený si pred zaslaním Objednávky vymieniť a dohodnúť s Predávajúcim iné podmienky Zmluvy.

10. Právo Kupujúceho (Spotrebiteľa) zrušiť Zmluvu a právo Predávajúceho odstúpiť od Zmluvy

10.1. Právo na zrušenie Zmluvy má výlučne Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, ak sú splnené podmienky na zrušenie Zmluvy uvedené v tomto bode obchodných podmienok. Zrušenie Zmluvy nie je odstúpením od zmluvy v zmysle čl. IV. týchto obchodných podmienok, ale predstavuje osobitne dojednaný spôsob jednostranného ukončenia platnosti Zmluvy zo strany Kupujúceho aj v prípade, pokiaľ Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa čl. IV.  týchto obchodných podmienok.

10.2. Kupujúci je oprávnený zrušiť Zmluvu kedykoľvek, a to až do odoslania Tovaru Predávajúcim, prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.7. čl. II. týchto obchodných podmienok z ktorej nepochybne vyplynie vôľa Kupujúceho zrušiť Zmluvu.

10.3. V prípade zrušenia Zmluvy podľa tohto bodu je Kupujúci povinný v elektronickej správe uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v Objednávke: číslo objednávky, názov a množstvo objednaného Tovaru.

10.4. Predávajúci má právo odstúpiť od uzatvorenej Zmluvy v prípade, ak na základe vopred nepredvídaných okolností nie je v lehote stanovenej týmito obchodnými podmienkami schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar (napr. z dôvodu jeho zničenia a pod.), ak sa na základe prechádzajúcej komunikácie s Kupujúcim nedohodne inak.

IV. Odstúpenie od Zmluvy UZATVORENEJ NA DIAĽKU

1. Každý Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má právo odstúpiť od Zmluvy postupom upraveným v tomto článku týchto obchodných podmienok do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

2. Kupujúci v postavení Spotrebiteľa je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zaslaním odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu, k čomu Predávajúci poskytuje Kupujúcemu Formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je prístupný na stiahnutie v e-shope. Vzor Formulára na odstúpenie od Zmluvy doručí Predávajúci Kupujúcemu spolu s Potvrdením objednávky. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj iným prejavom vôle ako prostredníctvom Formulára na odstúpenie od Zmluvy, smerujúcim k odstúpeniu od Zmluvy, ktorý spĺňa podmienky stanovené ZoS a z ktorého nepochybne vyplynie vôľa Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy.

3. Kupujúci odstúpi od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo písomne,  oznámením doručeným na kontaktnú e-mailovú, resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.7. článku II. týchto obchodných podmienok. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty.

4. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy s Predávajúcim. V prípade, ak nie je vrátenie dobre možné (napríklad z dôvodu, že Kupujúcim doručený Tovar je zničený, poškodený alebo použitý), je Predávajúci oprávnený od Kupujúceho požadovať peňažnú náhradu z titulu vzniknutej škody vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením od pôvodného stavu.

5. Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu tak, ako ho prevzal, so všetkými listinami a dokladmi, resp. ich kópiami (napr. faktúra – daňový doklad), ktoré boli Kupujúcemu dodané.

6. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená 1.7. článku II. týchto obchodných podmienok, a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Kupujúceho Predávajúcemu.

7. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť k Predávajúcemu alebo k osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký Tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

8. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim podľa tohto článku obchodných podmienok, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej platby Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

V. Cenové podmienky

1. Cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim v e-shope je uvedená v e-shope vždy pri konkrétnom Tovare. Cena za každý Tovar uvedená v e-shope je uvedená ako konečná kúpna cena za tovar spolu s DPH (ďalej ako „Kúpna cena“). Celková cena za Tovar, ktorú Kupujúci za Tovar zaplatí sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru pri výbere spôsobu dodania Tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri výbere spôsobu dodania Tovaru, najneskôr však pred možnosťou zadania Objednávky prostredníctvom kliknutia na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“.

2. V prípade, ak je Tovar v akcii alebo Predávajúci poskytuje na Tovar zľavu, má sa za to, že tieto akcie a/alebo zľavy platia do vypredania zásob Tovaru, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené v e-shope, s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v e-shope Predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na Tovar, ktorý už bol pred navýšením ceny Kupujúcim riadne, v súlade s týmito obchodnými podmienkami, objednaný.

VI. Dodacie podmienky

1. Pri Objednávke si Kupujúci zvolí spôsob dodania tovaru. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:

1.1. dodanie tovaru prostredníctvom poštového prepravcu (ďalej ako „Poštový prepravca“),

1.2. dodanie tovaru prostredníctvom osobného odberu na odbernom mieste Predávajúceho, ktoré sa nachádza na adrese sídla Predávajúceho (ďalej ako „Odberné miesto“).

2. Dodacie doby

2.1. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob dodania tovaru osobný odber na Odbernom mieste, Kupujúci si môže prevziať Tovar do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy. V prípade, ak si Kupujúci neprevezme Tovar pri zvolenom osobnom odbere do 15 dní od uzavretia Zmluvy na Odbernom mieste, je Predávajúci oprávnený uložiť Tovar do notárskej úschovy a požadovať úhradu nákladov notárskej úschovy od Kupujúceho. Uložením tovaru do notárskej úschovy Predávajúcim sa považuje povinnosť Predávajúceho dodať tovar Kupujúcemu za splnenú. V prípade, ak si Tovar do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy neprevezme Kupujúci – Podnikateľ, Zmluva zanikne.

2.2. Pri Dodaní tovaru prostredníctvom Poštového prepravcu Predávajúci doručuje Tovar v čo najkratšom možnom termíne. Predávajúci doručí Tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho, ak Kupujúci nezvolil ako spôsob platby platbu na dobierku pri dodaní tovaru v zmysle článku VII. týchto obchodných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci ako spôsob dodania tovaru zvolil platbu na dobierku v zmysle predchádzajúcej vety, doručí Predávajúci Tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy podľa článku III. týchto obchodných podmienok.

2.3. Predávajúci informuje Kupujúceho o predpokladanej dodacej dobe objednaného Tovaru v Potvrdení Objednávky.

3. Prechod vlastníckeho práva

3.1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho pri dodaní tovaru Kupujúcemu v postavení Spotrebiteľa prostredníctvom poštového prepravcu odovzdaním Tovaru Kupujúcemu na mieste dodania určenom Kupujúcim.

3.2. Pri dodaní Tovaru Kupujúcemu v postavení Podnikateľa prostredníctvom poštového prepravcu prechádza vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho odovzdaním Tovaru na prepravu Poštovému prepravcovi.

3.3. Pri osobnom odbere Tovaru prechádza vlastnícke právo k Tovaru na Kupujúceho okamihom odovzdania Tovaru Kupujúcemu na Odbernom mieste.

4. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru

4.1. Pri Dodaní tovaru Kupujúcemu obsahuje zásielka s Tovarom vždy aj daňový doklad. Ihneď po prevzatí Tovaru od Poštového prepravcu Kupujúci zásielku s Tovarom skontroluje, najmä preverí, či obal, v ktorom je Tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený.

4.2. Za škody Tovaru spôsobené jeho prepravou zodpovedá Poštový prepravca.

4.3. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa uskutočňuje len na základe predchádzajúcej písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami o cene za poštovné, balné, a o ostatných dodacích podmienkach.

VII. Platobné podmienky

1. Spôsoby úhrady Kúpnej ceny: Kupujúci je povinný pri vypĺňaní Objednávkového formulára, najneskôr však pred zaslaním Objednávky vybrať jeden zo spôsobov úhrady Kúpnej ceny za Tovar, pričom súčasťou celkovej Kúpnej ceny Tovaru je cenu za Tovar a náklady na doručenie Tovaru (ďalej ako „Celková cena Tovaru“), pričom si Kupujúci zvolí jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady Celkovej ceny Tovaru:

1.1. platba na dobierku pri dodaní Tovaru: pri dodaní tovaru prostredníctvom Poštového prepravcu Kupujúci uhradí Celkovú cenu Tovaru pri preberaní zásielky s Tovarom Poštovému prepravcovi,  

1.2. platba vopred prevodom na účet: Kupujúci uhradí Celkovú cenu Tovaru na základe výzvy na úhradu zaslanej prostredníctvom elektronickej správy spolu s Potvrdením objednávky Predávajúcim ešte pred dodaním tovaru na účet Predávajúceho v tvare IBAN: SK46 0200 0000 0037 5418 2553 bez zbytočného odkladu po doručení Potvrdenia objednávky. V tomto prípade bude Tovar odoslaný Kupujúcemu až po pripísaní Celkovej ceny Tovaru na účet Predávajúceho,

1.3. platba kartou prostredníctvom platobnej brány: Kupujúci uhradí Celkovú cenu Tovaru  ihneď po zadaní Objednávky (kliknutie na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ presmeruje Kupujúceho na stránku platobnej brány), kde je Kupujúci podľa tam uvedených pokynov povinný vyplniť údaje o svojej platobnej / kreditnej karte, dátume jej platnosti a trojmiestny CVC kód. Po vyplnení údajov o platobnej / kreditnej karte klikne Kupujúci na políčko „Potvrdiť a odoslať platbu“ (alebo na iné políčko s obdobným významom), čím uhradí Celkovú cenu za objednaný Tovar. Po odoslaní platby prostredníctvom platobnej brány doručí Predávajúci Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy Potvrdenie objednávky a ďalej pokračuje podľa ustanovení čl. III. týchto obchodných podmienok.

2. Ak platbu nebude možné riadne zrealizovať alebo ak sa vyskytnú iné problémy so zadávaním platobných údajov alebo realizáciou platby, je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.7. čl. II. týchto obchodných podmienok. Predávajúci je povinný odpovedať na elektronickú správu alebo telefonický kontakt Kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a dohodnúť sa s Kupujúcim na ďalšom primeranom postupe.

3. Najneskôr pri doručení tovaru je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži Kupujúcemu ako doklad o kúpe (ďalej ako „Daňový doklad“). Daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:

3.1. obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo Predávajúceho,

3.2. adresa prevádzkarne, ak ju má Predávajúci zriadenú,

3.3. dátum predaja,

3.4. názov a množstvo Tovarov,

3.5. cena jednotlivého Tovaru a celková cena, ktorú Kupujúci zaplatil.

4. Poštovné: Kupujúci je povinný popri Kúpnej cene uhradiť aj náklady za dodanie tovaru v prípade, ak si zvolil ako spôsob dodania Tovaru prostredníctvom Poštového prepravcu nasledovne:  

4.1. dodanie Tovaru – balíčky kariet – 2,20 Eur,

4.2. dodanie Tovaru – boxy kariet – 4,50 Eur,

4.3. pri Objednávke v celkovej hodnote objednaných Tovarov nad 100 Eur je poštovné v rámci Slovenskej republiky zdarma.

5. Náklady za dodanie tovaru budú Kupujúcemu vyčíslené v Objednávkovom formulári, pred uzatvorením Zmluvy, ako aj v Potvrdení objednávky prostredníctvom elektronickej správy, ako cena za poštovné., pričom Kupujúci berie na vedomie, že sa môžu v závislosti od aktuálne platného cenníka Poštového prepravcu líšiť oproti cenám za dodanie Tovaru podľa bodu 4. tohto článku obchodných podmienok.

VIII. Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci v tomto článku obchodných podmienok upravuje zodpovednosť za vady Tovaru a záruku na Tovar.  Spôsob uplatnenia reklamácie, t. j. ako môže Kupujúci reklamovať Tovar, postup pri reklamácii Tovaru, spôsob vybavenia reklamácie a pod., je obsiahnutý v čl. IX. obchodných podmienok – reklamačnom poriadku Predávajúceho (ďalej aj ako „Reklamačný poriadok“).

2. Záruka, záručná doba a zodpovednosť za vady

2.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na Tovar pri uzatvorení Zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok.

2.2. Záručná doba na Tovar, je:

a. 24 mesiacov v prípade uzatvorenia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa,

b. 12 mesiacov v prípade uzatvorenia Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa.

2.3. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručným listom je Daňový doklad, ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri najneskôr pri prevzatí Tovaru Kupujúcim.

2.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady Tovaru najneskôr v posledný deň záručnej doby.

2.5. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.7. čl. II. týchto obchodných podmienok ako poštovú zásielku, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia záručnej doby.

2.6. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar nepoškodený, vrátane kópie Daňového dokladu.

2.7. Kupujúci je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky aj v prípade, ak ešte neuhradil celkovú cenu Tovaru.

2.8. Záruka poskytnutá Predávajúcim sa nevzťahuje na tovar, ktorého chyby, vady alebo poškodenia vznikli v dôsledku nesprávneho používania Kupujúcim alebo na ktoré Predávajúci Kupujúceho upozornil vopred pred uzatvorením Zmluvy (ich špecifikáciou pri ponuke Tovaru v elektronickom obchode alebo v elektronickej správe, prípadne ak sa ako poškodený Tovar výslovne predával v e-shope).

IX. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti uplatnenia si zodpovednosti za vady alebo záruky (ďalej ako „reklamácia“) pri Potvrdení objednávky, zaslaním obchodný podmienok, ktorých súčasťou je tento Reklamačný poriadok.

2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.7. čl. II obchodných podmienok.

3.  Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že Tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli.

4. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, je Kupujúci povinný doručiť Tovar, na ktorý si uplatňuje právo zo záruky na kontaktnú adresu Predávajúceho okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád Tovaru už nie je dobre možné. V takom prípade je povinný umožniť osobe poverenej Predávajúcim uskutočniť obhliadku tovaru na mieste, kde sa Tovar nachádza.

5. Postup Predávajúceho po doručení reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená, Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí reklamácie (ďalej ako „Prijatie reklamácie“).

5.2. Predávajúci vybaví Prijatú reklamáciu do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia uplatnenia reklamácie. Ak Predávajúci nevybaví Prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v predchádzajúcom bode, Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu reklamačného poriadku je Kupujúci oprávnený využiť postup upravený v čl. IV. týchto obchodných podmienok a jednoznačne uviesť, že odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode Reklamačného poriadku. 

5.3. V prípade odstrániteľnej vady Tovaru má Kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

5.4. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať tak, ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád  (najmenej tri) Tovar riadne užívať.  Ak ide o neodstrániteľné vady Tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

5.5. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Kupujúceho poskytne Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 1.7. čl. II. obchodných podmienok.

5.6. O výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie.

5.7. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Predávajúci Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto Reklamačným poriadkom, t.j.:

a. odovzdaním opraveného Tovaru,

b. výmenou Tovaru,

c. vrátením kúpnej ceny Tovaru a ostatných nákladov,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru alebo

e. odôvodeným zamietnutím reklamácie.

5.8. Odôvodneným zamietnutím reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy Tovaru Kupujúcim, je zamietnutie reklamácie na základe odborného posúdenia. Predávajúci môže reklamáciu uplatnenú Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa po 12 mesiacoch od kúpy zamietnuť bez odborného posudku, je však povinný v reklamačnom protokole uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný Kupujúcim na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.

5.9. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže Predávajúci zamietnuť. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

5.10. Odborným posúdením je len písomné vyjadrenie/stanovisko vydané:

a. znalcom (osoba zapísaná v zozname znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky),

b. autorizovanou osobou (osoba vykonávajúca posudzovanie zhody, t. j. zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok),

c. notifikovanou osobou (osoba, ktorá bola členským štátom EÚ alebo SR oznámená orgánom EÚ ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody),

d. akreditovanou osobou (osoba, ktorá vykonáva skúšanie výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonáva certifikačnú, inšpekčnú alebo obdobnú technickú činnosť na základe vydaného osvedčenia o akreditácii) alebo

e. osobou oprávnenou výrobcom Tovaru na vykonávanie záručných opráv v záručnom liste (tzv. „určená osoba“).

5.11. Odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia a dátum vyhotovenia odborného posúdenia. Na odborné posúdenie, ktoré neobsahuje tieto náležitosti, sa neprihliada, t.j. reklamácia sa nepovažuje za vybavenú v súlade so zákonom. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu  kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

6. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúceho – Podnikateľa

6.1. Kupujúci v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného Tovaru porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva:

a. požadovať odstránenie vád Tovaru dodaním náhradného Tovaru alebo dodanie chýbajúceho Tovaru,

b. požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú opraviteľné,

c. požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo

d. odstúpiť od Zmluvy.

6.2. Kupujúci v postavení Podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v bode 6.1. tohto článku obchodných podmienok len v prípade, ak Predávajúcemu túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie Tovaru alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.

6.3. V prípade, ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád Tovaru ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.

6.4. Ak je dodaním Tovaru Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď doplnenie chýbajúceho Tovaru, odstránenie vád Tovaru alebo primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

6.5. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si záruky Kupujúcim – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami tohto bodu obchodných podmienok, ak tento článok obchodných podmienok neustanovuje inak a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

X. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

1. Pri predaji Tovaru a prevádzkovaní webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a iných návštevníkov webovej stránky Predávajúcim, ktorí sú v postavení dotknutých osôb (ďalej ako „Dotknuté osoby“).

2. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

3. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, o právach Dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov Predávajúceho, ktoré sú zverejnené na www.rmhokejovekarty.sk/ochrana-osobnych-udajov/[SC1] .

XI. Alternatívne riešenie sporov

1. Každý Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.

2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

4. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má Kupujúci za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.

XII. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov

 

1. Pôsobnosť obchodných podmienok

1.1. Na Zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcimi v postavení Podnikateľov sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti Obchodného zákonníka.

1.2. Na Zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcimi v postavení Podnikateľov sa nevzťahujú ustanovenia bodu 10. čl. III. týchto obchodných podmienok (právo Kupujúceho zrušiť objednávku), článku IV.  týchto obchodných podmienok (Odstúpenie od zmluvy) a článku XI. týchto obchodných podmienok (Alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia čl. VIII. (Zodpovednosť za vady) a čl. IX (Reklamačný poriadok) týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na Kupujúcich v postavení Podnikateľov výlučne v prípade, ak tak ustanovujú uvedené ustanovenia obchodných podmienok.

2. Ustanovenia o záruke pre Kupujúcich v postavení Podnikateľov

3.1. Predávajúci poskytuje pre Kupujúcich – Podnikateľov záruku za vady Tovaru v trvaní 12 mesiacov na Tovary, ktoré ponúka vo svojom e-shope a ktoré si môže Kupujúci v postavení Podnikateľa objednať postupom upraveným týmito obchodnými podmienkami. Pri uplatnení reklamácie a zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci v postavení Podnikateľa povinný postupovať podľa ustanovení Reklamačného poriadku Predávajúceho, ak Reklamačný poriadok alebo tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

XIII. REGISTRÁCIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

1. Každý návštevník webovej stránky je oprávnený sa na webovej stránke registrovať. Registráciou na webovej stránke (t. j. vyplnením všetkých polí v registračnom formulári označených ako povinné a kliknutím na políčko „Registrovať“) vzniká medzi Predávajúcim a registrovaným návštevníkom (ďalej ako „Registrovaný návštevník“) zmluva o registrácií (ďalej ako „Zmluva o registrácií“).

2. Na základe Zmluvy o registrácií poskytuje Predávajúci Registrovanému návštevníkovi nasledujúce služby:

2.

2.1. predvyplnenie údajov Objednávkového formulára,

2.2. evidencia histórie Objednávok Registrovaného návštevníka v e-shope,

2.3. informovanie o aktuálnych  akciách a ponukách v e-shope Predávajúceho.

3. Registrovaný návštevník je oprávnený kedykoľvek Zmluvu o registrácií ukončiť, a to zrušením svojej registrácie, postupom opísaným na webovej stránke.

4. Na zmluvu o registrácií sa primerane vzťahujú ustanovenia týchto obchodných podmienok.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zodpovednosť Kupujúceho

1.1. Kupujúci je povinný používať využívať e-shop v súlade s dobrými mravmi. Pri  využívaní e-shopu sa predpokladá znalosť Kupujúceho o možnostiach uzatvorenia Zmluvy a znalosť o používaní webových stránok.

1.2. Predávajúci nezodpovedá za škody na strane Kupujúceho, napr. spôsobené chybným pripojením Kupujúceho do e-shopu Predávajúceho, uvedením chybných údajov v e-shope Kupujúcim, chybným pripojením na internet a pod.

2. Aktualizácia údajov na webovej stránke: Predávajúci má výhradné právo aktualizovať informácie a údaje v e-shope bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zmena ponúkaných Tovarov: Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ponuku Tovarov v e-shope. Táto zmena sa nevzťahuje na objednané tovary v čase zmeny ponuky Tovarov.

4. Použitie informácií: Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z e-shopu.

5. Zmena obchodných podmienok: Predávajúci si vyhradzuje právo tieto  obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia v e-shope. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených v e-shope sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené v čase uzatvorenia Zmluvy.

6. Vyššia moc: Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, legislatívne zmeny, pandémia a podobne. V prípade, ak nastanú udalosti opísané v predchádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, sú Zmluvné strany povinné sa o takýchto udalostiach informovať bez zbytočného odkladu.

7. Neúčinnosť a neplatnosť ustanovení VOP: Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je / sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť / neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti / účinnosti Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti / neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné /  neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného / neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné / neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

8. Kolízne pravidlo: V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

9. Spolupráca Zmluvných strán: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou uzatvorenou medzi nimi Zmluvnými Stranami budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou a poskytnú si všetku potrebnú súčinnosť, vrátane riešenia sporov o vznik, trvanie, obsah alebo zánik takejto Zmluvy.

10. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.4.2020.